Specialista na bezpečnost práce a požární ochranu

C e n t r u m B O Z P p r o f i r m y a p o d n i k a t e l e


BOZP a PO

Každý, kdo ve svém podnikání někoho zaměstnává, byť by šlo jen o jediného člověka, musí dodržovat ze zákona vyplývající povinnosti v oblasti BOPZ a PO. Totéž platí v případě, že máte nějakou provozovnu, i když v ní pracujete jen Vy.

Co znamenají zkratky BOZP a PO?

Jaký je význam zkratek BOZP a PO? Pro začátek si ujasněme tyto důležité termíny:

Jak v podniku zajistit vhodné podmínky pro BOZP a PO?

Právnické osoby i podnikatelé musí ze zákona dodržovat podmínky pro BOZP a PO. Avšak dodržet všechny náležitosti je bez potřebných znalostí a odborného vzdělání velmi obtížné a tak si firmy najímají externí pracovníky a poradce, kteří vše potřebné zajistí.

Velké podniky mají pro účely BOZP a PO vlastní zaměstnance na plný úvazek. Středním a malým podnikům se to ale nevyplatí, a tak využívají služeb specializovaných firem. Kromě vedení dokumentace a pravidelných školení jde především o odborné poradenství a dohled pro účely:

  • prevence rizik BOZP a PO,
  • externí výkon funkce odborně způsobilé osoby v oboru PO,
  • odborné zastupování firmy při kontrolách kontrolních orgánů,
  • spolupráce při šetření pracovních úrazů a sepisování záznamů o úrazech,
  • stanovení podmínek a příslušných opatření pro práce se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru,
  • pravidelné kontroly na pracovištích z pohledu BOZP a PO včetně vyhotovení zápisu z kontroly a návrhů k odstranění zjištěných nedostatků.
  • Kompletní dokumentace BOZP a dokumentace požární ochrany

Dokumentace BOZP

obsahuje především posouzení pracovních rizik, organizační směrnice pro řízení BOZP, firemní předpisy, směrnice, postupy a pokyny BOZP (mezi než patří například směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, směrnice pro práce zakázané ženám a mladistvým nebo ruční manipulaci s břemeny, směrnice pro práce ve výškách, směrnice pro poskytování ochranných nápojů a zajišťování první pomoci apod.), zařazení prací do kategorií, vedení záznamů o úrazech, vedení knihy BOZP aj.

Dokumentace požární ochrany

obsahuje především začlenění činností do kategorie dle míry požárního nebezpečí, organizační směrnice k zabezpečení PO, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, plán zdolávání požáru, řád ohlašovny požáru, požární knihu aj.

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

Nedílnou součástí povinností každého zaměstnavatele je nutnost organizovat pravidelná školení v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany.

Stejně jako v předchozích případech je i pro tento účel velmi vhodné využít služeb specializovaných odborníků ENERGOM Projekty a.s., kteří budou školení odborně vést a organizovat.

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

  • bezpečnost na pracovišti
  • potřebné školení
  • prevence pokut

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

bezpečnost na pracovišti
povinné školení BOZP prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP a PO.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

CENTRUM BOZP A PO ČR

+420 777 929 770

info@energom.cz

www.energom.cz

IČ: 29001838, DIČ: CZ29001838

Dále by Vás mohlo zajímat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace