Specialista na bezpečnost práce a požární ochranu

C e n t r u m B O Z P p r o f i r m y a p o d n i k a t e l e


Koordinátor BOZP

Koordinace BOZP na staveništi

Ve stavebnictví, které vystavuje pracovníky závažným rizikům úrazů, je oblast koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi standardně kladena na první místo.

Pokud sledujete televizní zpravodajství, nebo posloucháte rádio, sami dobře víte, že vážné úrazy na staveništi, mnohdy s následkem smrti, nejsou rozhodně ničím vzácným a ojedinělým. Cílem firem, které poskytují koordinace BOZP na staveništi, je nejen informovat investory a projektanty o požadavcích a povinnostech, které vyplývají z platné legislativy, ale především jim nabídnout kvalitní a spolehlivé služby v oblasti BOZP poskytované kvalifikovanými odborníky, aby se pracovním úrazům na staveništi efektivně předcházelo. Specializované firmy jsou připraveny v rámci nabízených služeb zpracovat plán BOZP dle platné legislativy.

§ 15 odst. 2 zák. č. 309/2006 Sb.

ukládá povinnost zadavateli stavby před zahájením stavebních prací na staveništi zajistit zpracování plánu BOZP. A to u staveb povinně hlášených OIP a pak v případě, že jsou na staveništi vykonávány práce a činnosti, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Plán BOZP

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je takový dokument, který je potřebný k vydání stavebního povolení nebo k ohlášení stavby. Tento plán je nutný v případech, které jsou stanovené ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. Plán BOZP musí být zpracován tak, aby přesně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné práce, které nebude nijak ohrožovat zdraví. Jestliže má projektová dokumentace obsahovat plán BOZP a tento není její součástí, pak nemusí stavební úřad vyhovět žádosti o stavební povolení. To stejné platí v případě, že by byl plán BOZP nedostatečný. V plánu BOZP jsou uvedena všechna potřebná opatření, která jsou prováděná při realizaci stavby z hlediska časové potřeby i způsobu provedení prací pro zajištění BOZP.

Obsah plánu BOZP

Každý plán BOZP obsahuje povinné údaje, které jsou zákonem stanovené. Firmy, které se specializují na vypracování plánu BOZP by měli v tomto dokumentu uvádět mimo jiné základní informace o akci a o účastnících výstavby, stanovení povinností a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení způsobu zajištění staveniště a evidence osob na staveništi, základní dopravně-provozní předpisy v lokalitě stavby, dále by mělo být součástí plánu BOZP vymezení činností, rozsahu prací a stanovení odpovědností v souladu se zajištěním BOZP, vedle toho také způsob zajištění BOZP a požární ochrany na staveništi. Součástí plánu BOZP může být i stanovení způsobu ohlašování mimořádných událostí na staveništi nebo stanovení způsobu ověřování způsobilosti pracovníků na staveništi. Pokud plán BOZP obsahuje i požadavky na zajištění BOZP při udržovacích pracích, rozhodně to není na škodu. V každém plánu BOZP by měl být uveden i přehled právních předpisů vztahujících se k dané stavbě.

Kdo zajišťuje plán BOZP?

Povinnost zpracovat plán BOZP ukládá zákon** č. 309/2006 Sb.** v § 15 zadavateli stavby. Právě zadavatel stavby je u staveb zákonem definovaného rozsahu povinen určit koordinátora BOZP již při samotné přípravě stavby. Koordinátor BOZP je tu proto, aby zajistil ve spolupráci se zpracovatelem projektové dokumentace stavby i zpracování plánu BOZP. Obvyklý a hojně využívaný postup je delegování zpracování plánu BOZP zadavatelem stavby na zpracovatele projektové dokumentace stavby. Zpracovatel projektové dokumentace pak k projektové dokumentaci přiloží i plán BOZP.

Činnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby

Při přípravě stavby** koordinátor BOZP** zpracuje zadavateli stavby přehled právních předpisů, včetně informací o všech rizicích, která se vztahují ke konkrétní stavbě. Tento přehled zadavateli po jeho zpracování předá. Dále mu předá i další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které se dotýkají jejich činnosti.

Povinnosti koordinátora BOZP je zabezpečit, aby plán obsahovat údaje, informace a postupy, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Takový plán musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli.

Úkolem koordinátora BOZP je poskytovat odborné konzultace a doporučení, která se týkají požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, atd.

Činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby

Při realizaci stavby je úkolem koordinátora BOZP koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činností, které se na staveništi provádějí. Koordinátor dává podněty a na vyžádání zhotovitele i doporučuje možná, nebo přímo nutná technická řešení a opatření pro to, aby byla zajištěna BOZP pro stanovení pracovních i technologických postupů bezpečného provádění práce. Dále je úkolem koordinátora sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování všech požadavků na BOZP. Samozřejmostí je to, že upozorňuje na zjištěné nedostatky a bez zbytečného odkladu vyžaduje sjednání nápravy. Koordinátor BOZP také organizuje kontrolní dny k tomu, aby byl dodržován plán BOZP za účasti zhotovitelů. Dále informuje všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která na pracovišti v průběhu stavby vznikla. Jeho pracovní náplní je dále kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, aby bylo zamezeno vstupu na staveniště nepovolaných osobám.

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

bezpečnost na pracovišti
povinné školení BOZP prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP a PO.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

CENTRUM BOZP A PO ČR

+420 777 929 770

info@energom.cz

www.energom.cz

IČ: 29001838, DIČ: CZ29001838

Dále by Vás mohlo zajímat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace