Specialista na bezpečnost práce a požární ochranu

C e n t r u m B O Z P p r o f i r m y a p o d n i k a t e l e


Pravidla pro bezpečné nakládání s CHL

Pro které látky a přípravky je povinnost vypracovat pravidla pro bezpečné nakládání s nimi?

Pro které látky a přípravky je povinnost vypracovat pravidla pro bezpečné nakládání s nimi? Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (dále jen Pravidla) ukládá právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám § 44a odst. 7 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud má látka nebo směs (přípravek) na etiketě uvedenu některou z následujících standardních vět o nebezpečnosti je nutno tato pravidla vypracovat:

H300 – Při požití může způsobit smrt
H310 – Při styku s kůží může způsobit smrt
H330 – Při vdechování může způsobit smrt
H301 – Toxický při požití
H311 – Toxický při styku s kůží
H331 – Toxický při vdechování
H370 – Způsobuje poškození orgánů – (jednorázová expozice)
H372 – Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H350 – Může vyvolat rakovinu (event.. H350i – Může vyvolat rakovinu při vdechování)
H340 – Může vyvolat genetické poškození
H360 – Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky (včetně doplňkových vět H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, které konkretizují tuto nebezpečnou vlastnost).

Nechte si zpracovat roční prověrku BOZP společnosti ENERGOM Projekty a.s.

V rámci prověrky BOZP Vám zdarma zjistíme, jestli je pro Vás důležité zpracovat pravidla pro nákladání s chemickými látkami.

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

bezpečnost na pracovišti
povinné školení BOZP prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP a PO.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

CENTRUM BOZP A PO ČR

+420 777 929 770

info@energom.cz

www.energom.cz

IČ: 29001838, DIČ: CZ29001838

Dále by Vás mohlo zajímat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace