Kontrola krajské hygienické stanice (KHS)

Zastoupíme Vás u kontroly

Čeká Vás kontrola? Kontaktujte nás zajistíme Vám hladký průběh kontroly, vč. zastupování.

Krajská hygienická stanice

Dodržováním správné hygieny předcházíme mnoha infekčním onemocněním. Toto hlídají hygienické stanice. Ty najdeme ve všech krajích České republiky.

Činnost hygienických stanic

Činnost hygienických stanic lze rozdělit na několik oblastí. Jednou z nich je sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Zde patří odbor protiepidemický, hygieny obecné, komunální, práce, výživy, předmětů běžnéhu užívání, dětí a mladistvých. Ochrana a podpora veřejného zdraví zahrnuje odpovědnost za provádění veškerých odborných činností souvisejících s výkonem státní správy. Podílí se také na zpracování zásadních materiálů v oblasti podpory a ochrany veřejného zdraví a zároveň vede evidenci podnětů k výkonu státního zdravotního dozoru, spolurozhoduje při sestavování plánů kontrolní činnosti včetně jeho plnění, odpovídá za opodstatněnost požadovaných úkolů a kontroluje správnost rozhodnutí a stanovisek.

Obecná hygiena a komunální

Dalším odborem spadajícím pod krajskou hygienickou stanici je hygiena obecná a komunální. Ta se soustřeďuje na dozor nad dodržováním stanovených předpisů k ochraně veřejného zdraví. Jedná se o kontrolu zásobování pitnou vodou, výrobků přicházející do kontaktu s ní a vodárenské technologie. Hygiena obecná a komunální také zkoumá koupaliště, bazény, sauny a koupací oblasti. Její činnost rovněž zahrnuje sledování zabezpečení vhodné ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícímu záření. Pod tento odbor spadají epidemiologicky závažné činnosti například ubytovací služby, vnitřní prostředí staveb a pohřebnictví. Odbor hygieny obecné a komunální prověřuje znalosti k ochraně veřejného zdraví fyzických osob vykonávajících epidemiologicky závažnou činnost a zároveň monitoruje vztahy zdravotního stavu obyvatelstva s faktory životních a pracovních podmínek.

Spolupráce se správními úřady

V těchto oblastech úzce spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky daného regionu. Podílí se na úkolech integrovaného záchraného systému a řeší podněty obyvatel týkající se životních podmínek, jakými jsou například hluk, voda nebo vibrace. Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání se zabývá plánováním a organizací státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb.

Hygiena práce

Krajské hygienické stanice se zabývají taktéž hygienou práce. Provádějí dozor na pracovištích s důrazem na bezchybné plnění požadavků stanovených předpisy na ochranu zdraví. Při této činnosti se zaměřují především na provedení místa výkonu práce, osvětlení, větrání a vyhovující mikroklimatické podmínky.

Kontaktujte nás

Chcete poptat naše služby nebo se jen na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Proč spolupracovat s námi?

Působíme po celé ČR

Máme profesionální tým specialistů

Poskytujeme konzultace zdarma

Máme stovky spokojených klientů

V oboru se pohybujeme přes 15 let

Školení provádíme osobně i online na dálku

Plníme termíny a hlídáme je za Vás

Známe nové i plánované úpravy v zákonech

Zastupujeme při kontrolách kontrolních orgánů