Specialista na bezpečnost práce a požární ochranu

C e n t r u m B O Z P p r o f i r m y a p o d n i k a t e l e


Kontroly požárních klapek

Aby se zamezilo šíření požáru pomocí vzduchotechnických potrubí mezi jednotlivými požárními úseky, jsou instalovány v potrubních prostupech požárně dělících konstrukcí požární klapky.

Jsou to požární uzávěry, které na základě samočinného spouštěcího impulsu (teplotní, mechanický, elektrický) uzavřou toto potrubí a tím brání šíření požáru a zplodin hoření po dobu požadované požární odolnosti z požárního úseku zasaženého požárem do dalších požárních úseků objektu.

Legislativa

Veškeré požární klapky musí být konstruovány a atestovány, aby vyhovovali zkušební normě ČSN EN 1366-2 . Montáž požárních klapek musí být provedena podle požadavků normy ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení a průvodní dokumentace od výrobce, důležitým faktorem je i zajištění přístupu pro obsluhu, kontrolu a údržbu. Ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se jedná o vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, proto jsou kladeny vyšší nároky na provoz z hlediska dodržení jejich funkce.

Kontroly požárních klapek

Před uvedením do provozu je nutné otestovat požární klapky pomocí funkčních zkoušek, především se zjišťuje jejich funkčnost a kontroluje provedení protipožárního izolování od požární dělící konstrukce.

Jak již bylo zmíněno, protože se jedná o vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, je nutno podle § 8 odst. 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. vykonávat pravidelné kontroly provozuschopnosti minimálně 1x za rok pokud výrobce, projektová dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. Tyto kontroly provádí odborně způsobilá osoba zpravidla proškolená výrobcem požárních klapek na základě získaného oprávnění.

Dokumentace

Provozovatel je povinen vést provozní dokumentaci (kniha požárních klapek), do které se zapisují veškeré úkony vykonávané na klapkách (kontroly, opravy, výměna atd.). V provozní dokumentaci by měla být přiložena průvodní dokumentace od výrobců všech instalovaných požárních klapek s návodem k montáži, obsluze, požadavky na kontrolu, údržbu a opravy a prohlášení o shodě. Současně by měla obsahovat výkresovou dokumentaci, ve které je zakresleno rozmístění a identifikace požárních klapek včetně jejich přístupu. Výsledky kontrol, údržby a oprav je nutno také zaznamenat podle § 37 vyhlášky o požární prevenci do požární knihy objektu.

Požární klapky patří do kategorie "vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení" a kontrola provozuschopnosti se podle § 7 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci prokazuje dokladem o kontrole nebo záznamy v příslušné provozní dokumentaci a podle § 7 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci se kontrola provozuschopnosti provádí nejméně 1x rok, pokud výrobce nebo další dokumentace nestanoví lhůty kratší. To, že se "potom půjde až poté co vyhoří" není pravda, provozuschopnost požárních klapek (a ostatních požárně bezpečnostních zařízení) se kontroluje v podstatě při každé kontrole ze strany HZS.

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

bezpečnost na pracovišti
povinné školení BOZP prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP a PO.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

CENTRUM BOZP A PO ČR

+420 777 929 770

info@energom.cz

www.energom.cz

IČ: 29001838, DIČ: CZ29001838

Dále by Vás mohlo zajímat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace